Sveučilište Sjever

Mediji i komunikacija

Doktorski studij

Program i strategija

Odluka_manje izmjene i dopune_doktorski MIK
Izmjene i dopune studijskog programa 2023.
BROSURA-DOKTORSKI_MIK_2019-KC_print (1)
Znanstveno-istraživačka strategija PDS Mediji i komunikacija
Izvješće o uklanjanju nedostataka sukladno preporukama AZVO_doktorski studij MIK_UNIN (1)

Pravilnici
Pravilnik-o-ocjenjivanju-rada-asistenata-poslijedoktoranada-i-mentora
Mehanizmi za interno osiguranje kvalitete doktorskog studija MiK
Etički kodeks Sveučilišta Sjever
Izmjene i dopune etičkog kodeksa znanstvenog istraživanja
Pravilnik o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima_SS
Odbor za suradnju s gospodarstvom

Prijava doktorske teme i disertacije
Tijek doktorskog studiranja na Sveučilištu Sjever

Procedura prijave doktorske teme
Obrazac-5-Prijava-teme-doktorske-disertacije
Upute za izradu prezentacije javne obrane teme doktorske disertacije

Protokol obrane doktorskog rada
Obrazac 10 Protokol obrane doktorske disertacije

Mentori/mentorstvo
Minimalni kriteriji za odabir mentora na doktorskim studijima Sveučilišta Sjever
Vodič za mentore na Poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Mediji i komunikacija
OSOBNI PLAN RAZVOJA DOKTORANDA NA POSLIJEDIPLOMSKOM SVEUČILIŠNOM DOKTORSKOM STUDIJU (1)

Priznavanje ECTS bodova
Pravila o priznavanju prethodnih postignuća doktoranda
Opća molba

Upis na doktorski studij
Natječaj za upis na doktorski studij Mediji i komunikacija 2019./2020.
Prijavnica za studij
Utvrđivanje-kriterija-vrednovanja-pristupnika-koji-se-prijavljuju-na-natječaj-za-upis-na-Poslijediplomski-sveučilišni-doktorski-studij-Mediji-i-komunikacija
Izjava o financiranju i studiranju

Sveučilišni obrasci
Obrazac 1 Prijedlog za imenovanje studijskog savjetnika
Obrazac 2 Prijedlog za imenovanje mentora
Obrazac 3 Godišnji izvještaj savjetnika ili mentora
Obrazac 4 Godisnji doktorandov izvjestaj
Obrazac-5-Prijava-teme-doktorske-disertacije
Obrazac 6 Ocjena teme doktorske disertacije
Obrazac 7 Zahtjev za promjenu teme i/ili mentora
Obrazac-8-Zahtjev-za-ocjenu-doktorske-disertacije-1
Obrazac 9 Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije
Obrazac 10 Protokol obrane doktorske disertacije
Obrazac 11 Primjer Odluke o obrani doktorske disertacije
Obrazac 12 Upute za oblikovanje doktorske disertacije
Upute za izradu pretentacije javne obrane teme doktorskog rada
Suglasnost-mentora-za-predaju-doktorskoga-rada_obrazac (1)
Prilog uz Obrazc 8_Izjava o lekturi
Naputak_ocjene u postupku obrane doktorskog rada (1)
Izjava o lekturi doktorske disertacije
Tijek doktorskog studija na Sveučilištu Sjever_Final (1)

Zapisnici s vijeća doktorskog studija

Zapisnik s I. (konstituirajuće) sjednice VDS MIK u ak.god. 18-19
Zapisnik s II. sjednice VDS MIK u ak.god. 18-19
Zapisnik s III. sjednice VDS MIK u ak.god. 18-19
Zapisnik s IV. sjednice VDS MIK u ak.god. 18-19
Zapisnik s V. sjednice VDS MIK u ak.god. 18-19
Zapisnik s VI. sjednice VDS MIK u ak.god. 18-19
Zapisnik s VII. sjednice VDS MIK u ak.god. 18-19
Zapisnik s I. sjednice VDS MIK u ak.god. 19-20
Zapisnik s II. sjednice VDS MIK u ak.god. 19-20
Zapisnik s III. sjednice VDS MIK u ak.god. 19-20
Zapisnik s IV. sjednice VDS MIK u ak.god. 19-20
Zapisnik s V. sjednice VDS MIK u ak.god. 19-20
Zapisnik s VI. sjednice VDS MIK u ak.god. 19-20
Zapisnik s VIII. sjednice VDS MIK u ak. god. 21-22
Povjerenstvo za kvalitetu doktorskog studija1
Povjerenstvo za kvalitetu doktorskog studija2

Brošure, smjernice, preporuke i korisni dokumenti

Prenosive vještine u doktorskoj izobrazbi u Hrvatskoj
Salzburg II preporuke
Doktorska izobrazba u Hrvatskoj: Nacionalni koncepcijski okvir za buduće osmišljavanje kurikuluma na području prenosivih vještina
Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

Recenzije doktorskog studijskog programa Mediji i komunikacija

Recenzija_dr. Vujnović
Recenzija prof. dr. sc. Dizdar
Recenzija_prof. dr. sc. Tumbas