Sveučilište Sjever

Mediji i komunikacija

Doktorski studij

 

Doktorska konferencija za doktorande doktorskih studija iz područja medija i komunikacije održava se po prvi puta na Sveučilištu Sjever, u organizaciji Odsjeka za medije i komunikaciju. Cilj je konferencije omogućiti doktorandima i mladim znanstvenicima da u poticajnoj i profesionalnoj atmosferi samostalno ili u suradnji s profesorima, studijskim savjetnicima i mentorima predstave vlastita istraživanja. Konferencija je međunarodnog karaktera te je otvorena svim doktorandima iz područja informacijsko-komunikacijskih znanosti, kao i onima iz srodnih tehničkih i humanističkih disciplina. Interdisciplinarni karakter ovoga simpozija omogućit će sudionicima razmjenu različitih iskustava te im pružiti mogućnosti uspostavljanja mreže suradnika kao potucaj za daljnji znanstveno-istraživački napredak.

Radovi se prijavljuju u kontekstu sljedećih tema:
Kreativna upotreba informacijskih tehnologija
Analitički alati za ICT potporu komunikacija i medija
Izdavačka industrija – tehnologijski kontekst i suvremeni trendovi u nakladništvu
Kognitivni aspekti komunikacije
Sinteza i prezentacija znanstvenih informacija
Komunikacijska kompetencija u kontekstu profesionalizacije
Analitički modeli i simulacije interpersonalnih komunikacijskih protokola
Organizacijska komunikacija
Novi trendovi u medijskom dizajnu
Istraživanja digitalne komunikacije
Marketinški menadžment u medijima i izdavaštvu
Upravljanje u odnosima s javnošću
Zaštita osobnih podataka u medijima
Informacijska sigurnost i zaštita poslovnih informacija
Semiotika u masovnom komuniciranju
Mediji i politika
Mediji, tekst, društvo, kultura

Važni datumi:
Rok za predaju sažetaka: 31.07.2019.
Obavijest o prihvaćanju sažetaka: 2.09.2019.
Datum održavanja konferencije: 27. i 28.09.2019.
Rok za predaju radova: 30.11.2019.

Sažeci se do navedenog roka predaju na e-mail adresu: doktorski_mik@unin.hr

Organizacijski odbor:
prof. dr. sc. Marin Milkovic
izv. prof. dr. sc. Mario Tomiša
izv. prof. dr. sc. Iva Rosanda Žigo
doc. dr. sc. Gordana Tkalec
Jelena Blaži, doktorandica
Višeslav Kirinic, doktorand
Mladen Greguraš, doktorand

Doktorska konferencija Prijavnica HRV
Doktorska konferencija Poziv HRV